Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna1 » Regulamin

Kontakt

Opinia o produkcie


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /klasy/Funkcje.php on line 325

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /klasy/Funkcje.php on line 325
wentylator bez zarzutu dopasowany do nowej chłodnicy. Polecam
Ocena produktu 5/5

Nasi Partnerzy

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Postanowienia ogólne  

§ 1   Określone w Regulaminie pojęcia oznaczają:  

1) Sklep/Operator/Usługodawca – sklep internetowy unto.pl. Właścielem sklepu internetowego unto.pl jest społka cywilna unto.pl s.c R.Rutkowski, A. Radziszewski (umowa społki z 01.10.2007 r.) z siedzibą w Wasilkowie przy ul. Jana Pawła II 3, NIP: 966-192-00-15 , REGON: 200165864, adres e-mail: sklep@unto.pl

2) Kupujący/Usługobiorca – podmiot, który złożył zamówienia zgodnie z niniejszym regulaminem,  

3) Strona Internetowa – strona www.unto.pl

4) Towar - każdy towar opisany i oznaczony ceną sprzedaży na Stronie Internetowej,  

5) Zamówienie – złożenie oświadczenia woli przez Kupującego zgodnie ze wzorem zamieszczonym na Stronie Internetowej, 

6) Rejestracja Zamówienia – informacja wysłana do Kupującego, że jego Zamówienie zostało zarejestrowane,  

7) Potwierdzenie Realizacji Zamówienia – informacja wysłana do Kupującego, że jego zamówienie zostało przyjęte do realizacji, określająca rodzaj Towaru, cenę , koszty wysyłki,  

8) Dostępność Towaru – znajdowanie się Towaru na magazynie Sklepu w chwili umieszczania przez niego informacji o Towarze na stronie internetowej,  

9) Zamówienie – oferta złożona przez Kupującego.    

10) Komunikacja z klientem w trakcie realizacji zamówienia będzie następowała drogą elektroniczną poprzez e-mail.

§ 2  Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego za pośrednictwem Operatora zamówienia.    


Zamówienie  

§ 3 Zamówienie uważa się za złożone i wiążące Kupującego jako oferta przez okres 7 dni od jego otrzymania, jeżeli:  

1) osoba uprawniona do jego złożenia wypełniła w nim wszystkie niezbędne pola formularza zamówienia i wysłała zamówienie do realizacji zgodnie z procedurą podaną na stronie Internetowej

oraz  

2) złożyła oświadczenie o akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego zgodnie z procedurą podaną na Stronie Internetowej;  

3) Sklep niezwłocznie po otrzymaniu oferty dokonał Rejestracji zamówienia, potwierdzając tym samym jego otrzymanie.      


Zawarcie umowy  

§ 4   1. Zamieszczona na stronie informacja o Towarze wraz z ceną nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 KC, a jedynie zaproszenie do składania Ofert.

2. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Kupujący otrzyma w formie mailowej na podany przez siebie adres Potwierdzenie Realizacji Zamówienia.

3. Kupujący może cofnąć zamówienie do chwili zawarcia umowy.  


Płatność

§ 5   1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich: zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.

2. Kupujący może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu zamówienia tj. przelew bankowy, dotpay lub płatność przy odbiorze.

3. W przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, nie ma obowiązku zapłaty ceny lub wynagrodzenia przed otrzymaniem Towaru.      


Realizacja zamówienia

§ 6  1. Zamówienia krajowe są realizowane w zależności od wyboru przez Kupującego za pośrednictwem Poczty Polskiej i przewoźnika DPD.

2. Zamówienia międzynarodowe Sklep realizuje za pośrednictwem Poczty Polskiej lub DPD, chyba że strony ustalą inaczej.

3. Sposób i termin dostawy:

1) Poczta Polska na terenie kraju: orientacyjny czas dostawy przesyłki priorytetowej to 2 - 3 dni robocze;

Usługa wykonywana jest przez Pocztę Polską na podstawie "Regulaminu świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym" oraz ustawy "Prawo pocztowe", odpowiednich rozporządzeń i aktów wykonawczych.

2) firma kurierska na terenie kraju: orientacyjny czas dostawy, 1-2 dni robocze;

3) zagraniczne listy priorytetowe powinny zostać doręczone przez Pocztę Polską do trzeciego dnia roboczego po dniu nadania, jeżeli adresowane są do krajów europejskich i do szóstego dnia roboczego po dniu nadania, jeśli adresowane są do innych krajów niż europejskie.

§ 7   1. Za datę zrealizowania zamówienia uważa się datę jego nadanie w Urzędzie Pocztowym lub przekazania przewoźnikowi. W przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem za datę zrealizowania zamówienia uważa się dzień dostarczenia rzeczy Kupującemu.

2. W przypadku, gdy Kupującym jest Konsument, termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni od otrzymania przez Sklep Zamówienia, chyba że strony określą inny termin realizacji Zamówienia.  

3. Zasady odbioru Towaru od przewoźnika określa przewoźnik w miarę możliwości po konsultacji z Kupującym.  

§ 8  W zależności od wyboru przez Kupującego formy płatności w formularzu zamówienia i miejsca dostawy koszty przesyłki Towaru ponosi Sklep lub Kupujący.    


Proste zwroty

§ 9   1. Kupujący może odstąpić od umowy, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni bez podania przyczyn, licząc od daty wydania towaru do Kupującego. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem - formularz zwrotu. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym w oryginalnym opakowaniu.

2. W przypadku określonym w ust. 1 koszt przesyłki zwrotnej w całości pokrywa Kupujący. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący zgodnie z przepisami prawnymi jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot wpłaty (z odsetkami ustawowymi od uiszczonej kwoty w przypadku przedpłaty) nastąpi niezwłocznie, w skróconym do 7 dni terminie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 


Reklamacje i gwarancja  

§ 10.1   Towary objęte są 24 miesięczną gwarancją od dnia wydania rzeczy Kupującemu, chyba, że opis produktu na stronie internetowej podaje inny termin.

2. Sklep odpowiada wobec Kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

3. Oprogramowanie sklepu unto.pl posiada wbudowany moduł obsługi reklamacji. Klienci, po wejściu w Panel klienta po zalogowaniu się na swoje konto mogą zgłosić reklamację do złożonego zamówienia.

§ 11 1. W przypadku, gdy Towar ma wadę, jest niezgodny z umową należy go odesłać na adres Sklepu: unto.pl z siedzibą w Wasilkowie. przy ul. Jana Pawła II 3 i opisać wadę.

2.  Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie  do 14 dni od jej otrzymania.  

3. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Towar  zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli wymiana lub naprawa nie są możliwe, Kupujący otrzyma zwrot uiszczonej należności. W przypadku odmowy uwzględniania reklamacji towar zostanie wysłany ponownie na adres Kupującego.

4. Reklamacje w zakresie świadczenia Usług drogą elektroniczną.

1) Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania serwisu Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości, jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Usługobiorców.
2) Uprawnienie w zakresie złożenia ww. reklamacji przysługuje Usługobiorcy w związku z korzystaniem przez niego z Usług serwisu Sklepu i może być złożona poprzez pocztę
e-mail na adres sklep@unto.pl. lub pisemnie na adres Usługodawcy.
3) W trakcie korzystania z serwisu Sklepu, Usługobiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu oraz o niewłaściwej jego zdaniem jakości Usług.
4) Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej skutecznego złożenia.
5) W reklamacji Usługobiorca powinien podać swoje imię i nazwisko lub nazwę, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
6) W przypadku reklamacji złożonej za pomocą poczty e-mail Usługobiorca zostanie poinformowany o zajętym przez Usługodawcę stanowisku także za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Dane osobowe  

§ 12   1.  Kupujący przyjmuje do wiadomości, że:  

1)  Administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia  jest unto.pl s.c. z siedzibą w Wasilkowie przy ul. Jana Pawła II 3

2) ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji,  

3) ma prawo wystąpienia do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych,

4) udostępnienie danych jest dobrowolne,  

5) dane są zabezpieczane w sposób opisany na Stronie Internetowej.  

 


Postanowienia końcowe  

§ 13 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to: komputer osobisty podłączony do sieci Internet wyposażony w przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej umożliwiającej prawidłowe przeglądanie towarów oraz składanie zamówień. Warunkiem technicznym korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie przez Usługobiorcę adresu elektronicznego, za pomocą którego można odbierać i wysyłać wiadomości poczty elektronicznej. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Usługodawcy może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.

§ 14 1. Sklep zawsze zapewnia możliwość indywidualnego negocjowania przez konsumenta postanowień Regulaminu i pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Regulaminu. Indywidualne uzgodnienia postanowień umowy możliwe są za pośrednictwem powszechnie dostępnych form komunikacji np. poczty elektronicznej, telefonicznie, pisemnie lub za pomocą poniższego formularza negocjacyjnego Regulaminu. 

2. Postanowienia Regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki Kupującego, które mogą być nieuregulowane lub sprzeczne z prawami konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające ich interesy, nie dotyczą konsumentów. 

3. Korzystających z usług Sklepu obowiązuje zakaz dostarczania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

 

 

 

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl, VIN

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /klasy/Bazadanych.php on line 0

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /klasy/Bazadanych.php on line 0

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /klasy/Bazadanych.php on line 0

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /klasy/Bazadanych.php on line 0

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /klasy/Bazadanych.php on line 0